Matematik

Başakşehir Okulları olarak, öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik programı uygulamaktayız. Hedefimiz; günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen ve öz güven sahibi öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik derslerinde başarı için benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur. Çalışmalarımız çoklu zekâ kuramına uygun, proje ve etkinlik temelli ve teknolojik destekli bir temele dayanır. Grup çalışması, gezi gözlem, bilgisayar destekli öğretim ve kavram haritaları matematik öğretimindeki vazgeçilmezlerimiz arasındadır.


Türkçe

Türkçe derslerinde; öğrencilerimizin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerimiz; dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir.

Türkçe derslerinde verilen eğitimle öğrencilerimizin; dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum ve bilgileri araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerimiz okulumuzdan estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmektedirler.


Sosyal Bilgiler

Öğrenci odaklı dersimiz; etkinliklerle zenginleştirilerek ve teknolojinin getirdiği tüm olanaklar kullanılarak bilgi ve beceriyi dengelemeyi amaçlar. Elde ettiği bilgileri, yaşama geçirmeyi temel alır.

Bu anlayış doğrultusunda Sosyal Bilgiler dersi,

 • Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlar.
 • Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.
 • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.
 • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir.
 • Millî kimliği merkez alarak evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.
 • Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlakî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini, sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarını destekler.
 • Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesini sağlar.

Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji dersi, doğadaki olguları, kavramları, ilkeleri, doğa kanunlarını ve kuramları anlama, yorumlama, uygulama ve bunlardan günlük hayatta yararlanabilme gayretleridir.

Okulumuzda fen öğretiminin temelini, laboratuvar çalışmaları, gezi-gözlem ve buna ilişkin çeşitli etkinlikler oluşturmaktadır. Teorik fen derslerinde öğrenilen bilgilerin yaparak - yaşayarak öğrenilmesi büyük bir oranda laboratuvarlarda ve doğal ortamlarda olur. Çünkü birçok konu oldukça soyuttur, bu bilgilerin elle tutulur gözle görülür hale getirilmesi gerekir. Fen eğitimiyle öğrencilerimize;

 • Ezberden çok kavrayarak öğrenme;
 • Karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme,
 • Bilimsel yöntem becerilerini uygulama

özellikleri kazandırılmaktadır.

Okulumuzda Fen ve Teknoloji öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yasayarak öğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yaşamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karşılaştığı problemleri çözer.

Fen ve Teknoloji dersi olarak hedeflerimiz; öğrencilerimize yapıcı, eleştirel düşünce gücü ve bilimsel çalışma basamaklarını kullanma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu alışkanlıkları kazanırken de eğlenmektir.

Laboratuvar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir işleve sahiptir. Laboratuvar ortamında öğrenciler, ilk elden somut yaşantılar geçirirler ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerdebulunurlar. Laboratuvar fen bilimlerinde ki karmaşık ve soyut kavramların öğretilmesinde etkili olarak kullanılarak dersi eğlenceli hale getirir.

Laboratuvarın önemini bilen okulumuzda; fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı olmak üzere üç ayrı laboratuvar vardır.


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

(Stem-Robotik Kodlama-Maker)

Bilişim Teknolojileri, modern toplumların vazgeçilmez yapı taşı hâline gelmiştir. Birçok ülke Bilişim Teknolojileri konusundaki gelişmeleri anlamaya çalışırken aynı zamanda bu teknolojilerin temel kavramlarını ve kullanım becerilerini öğretmek için gerekli değişimleri öğretim programları içine yerleştirmeye başlamışlardır. Gelişmiş – gelişmekte olan ülkelerin ilerlemesinde ve yeni olanaklara kavuşmasında itici güç olarak rol oynayan bu anlayışa çağın gerisinde kalmak istemeyen bütün ülkeler yeterince önem vermelidir.

Bunun farkında olan, gelecek nesillerin sahip olması gereken becerilerin neler olması gerektiği konusu ile ilgilenen ve bu bağlamda eğitim veren Başakşehir Okulları’nda Bilişim Teknolojileri Eğitimi, son teknolojiyle donatılmış bilgisayar laboratuarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde alanında uzman Bilişim Öğretmenleri tarafından akıllı tahta uygulamaları ve projeksiyon kullanılarak uygulamalı ve proje bazlı verilmektedir.

Okulumuzda birinci ve ikinci kademe düzeyindeki Bilişim Teknolojileri Eğitimi 1-2. sınıflarda temel seviye, 3- 4. sınıflarda orta seviye ve 5-6. sınıflarda ileri seviye olarak verilmekte olup; Microsoft Office, Grafik Tasarım, Video – Animasyon, 3D Tasarım, Programlama, Scratch, Kod Org, Kod Lab, gibi farklı bilişim alanlarındaki eğitimlerle öğrencilerimize keşfetmeye üretme heyecanını tattırarak zihinsel gelişim süreçlerine destek vermektedir.

Bilişim Teknolojileri eğitimlerimizle öğrencilerimiz teknolojik gelişmelerden, görsel okuryazarlıktan, bilinçli internet kullanıcılığından ve sanal dünyada güvenlik önlemlerinden haberdar olarak Bilişim Teknolojileri yeterliliklerini kazandırmanın yanında, eleştirel düşünme, karar verebilme, çözüm üretebilme, grup içerisinde çalışabilme, analitik düşünme, gelişen ve değişen teknolojiye hâkim olmaları hedeflenmiştir.

Teknoloji üretimi için erken yaş eğitimi ön gören Başakşehir Okulları, gelecek nesillerin daha ileri seviye teknoloji üreten, araştırma-geliştirmeye önem veren bireyler olabilmesi için görsel programlama ve kod yazım temellerini her kademede farklı uygulamalarla vererek; kullanılan her programın arka planında bir yazılım olduğunu, mantığın nasıl işlediğini, hayatımızdaki yerini ve genel teknoloji dilini kavratmaktadır.

Öğrenirken Eğlen,

Eğlenirken Üret,

Üretirken Uygula,

Uygularken Paylaş,

Geleceğine Katkı Sağla!

Sloganıyla özetleyeceğimiz Bilişim Teknolojileri Eğitiminde temel amacımız, sadece teknolojiyi kullanan değil; teknolojiyi üreterek, geleceğe yön veren nesiller yetiştirmektir…

Bu anlamda Bilişim Teknolojileri alanında çok yönlü gelişim için doğru yerdesiniz.


Spor ve Sanat

Açık alanlara nazaran daha kullanışlı olan kapalı spor salonlarında yapılan sporlar oldukça fazladır. Her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak değişik branşlara uygun düzenlemeler yapılmaktadır.

Herhangi bir doğal şarttan etkilenmeyen, geniş izleyici ve taraftar kapasitesi ile kişilere uygun kullanım alanları oluştururlar.

Okulumuzun Spor Salonu 30 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindedir. 6 Adet basketbol potası bulunmaktadır, bunlardan 2 tanesi 1. Kademe öğrencilerine uygun olarak düzenlenmiştir. 27 Adet jimnastik minderi salonumuzun içerisinde yer almaktadır, salonumuzun duvarları herhangi bir tehlikeye mahal vermemek adına kalın minderlerle çevrelenmiştir.

Gerçekleştirilen spor aktiviteleri ise;

 • Basketbol karşılaşmaları,
 • Voleybol,
 • Futbol,
 • Futsal,
 • Hentbol,
 • Kurslar,
 • Jimnastik,
 • Masa tenisi,
 • Tenis,
 • Dart,
 • Kağıt Uçak Şenliği,
 • Oryantiring,
 • Badminton,
 • Geleneksel çocuk oyunları,
 • Kademeler arası parkur yarışları vb.dir.

Müzik

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedefliyoruz. Okulumuzda öğrencilerimize koro, ritim çalgıları, bireysel çalgılar ve sınıf çalgısı eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırırken, onların müziği günlük yaşamlarına katmalarını, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Her öğretim yılı başında, gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenlerimiz tarafından özel yetenekleriyle dikkati çeken öğrenciler koro, nefesli çalgılar orkestrası, yaylı çalgılar grubu çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu özel çabalarını geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.


Drama

Eğitimde Yaratıcı Drama bilimsel çalışma disiplini olarak çok yeni bir alan olmasına karşın, çağdaş insanın gereksinimini karşılamada ve yaratıcı bireyi yetiştirmede etkili olabilecek bir alandır. Eğitimde yaratıcı drama sahip olduğu özellikler nedeniyle toplumsal değişimlerin çok hızlı yaşandığı günümüzde, yeni ve özgün düşünceler üretecek bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Yaratıcı drama eğitimi alan bireyler yeni durumlara uyumda ve yeni sorunlara değişik çözümler getirebilmede belirgin özellikler kazanırlar.

Ezberci öğretim sistemi herkesin yakındığı bir olgu, yaratıcılık ise dillerden düşmeyen bir kavram. Bu nedenle, eğitimde yaratıcı kişi nasıl yetişir sorusu pek çoğumuzu ilgilendiriyor. Bu bağlamda, eski öğretim yöntemleri yerine daha çağdaş hangi yöntemler konulabilir diye sorduğumuzda ise aldığımız yanıtlar: aktif öğretim yöntemi, rol oynama, dramatizasyon ve eğitimde yaratıcı drama yöntemidir.

Ezbercilik yerine, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yaratıcı drama, bir yandan tiyatro sanatının tüm araç ve yöntemlerini kullanmasına karşın ezberlenen bir oyun metninin sahnelenmesi de değildir. Dramanın geleneksel eğitim yönteminden ayrıldığı yanlardan biri, her yaştan insana özgürlükler tanıması ve coşku yaşatmasıdır. Yaratıcı drama içtenlik sağlandığında, çocukların o güne kadar ortaya çıkmayan, ayrımına varılmayan yanları ortaya çıkar.

Başakşehir Okulları olarak kendinden, çevresinden ve çağından sorumlu bireylerden oluşmuş, yaratıcı düşünceye sahip, ileri görüşlü bir toplum oluşturma felsefesiyle eğitim vermekteyiz. Başakşehir Okulları eğitim-öğretim sistemiyle demokratik davranışlarda bulunan, konular arasında bağlantı kurabilen, özgür düşünebilen, hoşgörülü, yaratıcı çocuk, ergen ve gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Görsel Sanatlar

Yeteneklerinin Farkında Bireyler Yetiştiriyoruz.

Evrensel bir dil olan görsel sanatlar öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, hayal güçlerini ifade ettikleri en önemli alandır.

Anaokulundan itibaren öğrencilerimize uygulamalı olarak tuval üzerine akrilik boya, pastel boya, sulu boya ve karakalem desen teknikleri uygulamalı olarak öğretilir. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Öğrenciler gözlem yapma, çözümleme, yorumlama ve yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler. Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, ölü-doğa, enteriyör, tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, ambalaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar.

Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla kültürel etkinliklere; performans, sergi ve yarışmalara katılarak okulumuzu başarı ile temsil ederler.


Kulüplerimiz

Başakşehir Okullarında kulüplerimiz; öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde yaş düzeylerine göre, yeteneklerini, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kulüp çalışmaları, eğitim öğretim yılı başında planlanır ve yıllık çalışma takvimine uygun olarak devam eder.

Kulüplerde, öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmesi ve geliştirmesine fırsat sağlamanın yanında takım çalışması, eleştirel düşünce, uluslararası bakış açısı, yaratıcılık ve toplum hizmetleri bilinci desteklenir. Öğrencilerimiz, kulüp bünyesinde kendi projelerini üretmeleri, sunmaları ve yürütmeleri konusunda yüreklendirilir. Her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi için okullarımızda sanattan spora, yabancı dillerden fen ve sosyal bilimlere, hobi ve yaratıcılıktan doğal yaşama pek çok farklı kategoride öğrenci kulübü bulunmaktadır

Kulüpler

 • Sanatsal Yetenek
 • Halk Oyunları
 • Gitar
 • Tiyatro
 • Keman
 • Piyano
 • Modern Dans
 • Satranç
 • Bale
 • Sanat ve Tasarım
 • Ebru
 • Seramik
 • Fotoğrafçılık
 • Makers
 • Matematik Projeleri ve Akıl Oyunları
 • Türkçe Tiyatro
 • Yabancı Diller Tiyatro
 • Spor Kulüpleri(voleybol, basketbol, futbol, oryantiring)
 • Bilim ve Proje