Matematik

Başakşehir Okulları olarak ortaokul matematik dersi programında öğrencilere araştırma, keşfetme, tahmin etme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini kazandırmayı hedefliyor bu amaç doğrultusunda matematiği teknoloji ve materyal kullanarak somutlaştırmakta, yapılandırıcı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin matematiği yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine ortam hazırlıyoruz.

Ortaokul matematik öğretmenlerimizin temel amacı, matematiği teknolojinin imkânlarını kullanarak, derslerde görsel öğelere ve uygulamalara ağırlık vererek, öğrencileri eğlendirerek matematiği öğretmektir.

Öğrencilerimize güncel ve uygulanabilir konulardan oluşan uygulama ödevleri vererek matematiğin günlük hayatın bir parçası olduğunu keşfetmelerini amaçlıyoruz.


Türkçe

Başakşehir Okulları'nda okuyan her öğrenci için Türkçe dersindeki ilk amaç öğrencilerin ana dillerini güzel ve etkili bir şekilde kullanmalarıdır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini geliştirerek okuduğunu yorumlama, karşılaştığı bir durum ya da problemin iyi ve kötü yönlerini ortaya çıkarma, bu duruma dair sonuçlar üretebilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Okulumuzda 5. sınıfta okuyan öğrencilerin Türkçe dersinde kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanabilmeleri, okuduğu soyut kavramlardan çıkarımlar yapabilmeleri; dinledikleri ve izledikleri arasında ilişki kurabilmeleri, dinledikleri ve izlediklerini doğru yorumlayabilmeleri; düşüncelerini sözlü şekilde ifade ederken bir konu hakkında düşüncelerini akıcı ve anlaşılır şekilde belirtebilmeleri, anlamını bilmediği kelimeleri araştırmayı alışkanlık haline getirmeleri; duygu ve düşüncelerini dil kurallarına uyarak yazılı biçimde ifade edebilmeleri, bunları belli bir plan doğrultusunda kağıda aktarabilmeleri amaçlanmaktadır.

Okulumuzda 6. sınıfta okuyan öğrencilerin Türkçe dersinde ilgileri doğrultusunda kitap seçimi yapabilmeleri, dinledikleri ve izlediklerinin vermek istediği mesajı kavrayabilmeleri, bir konu hakkında gerekli araştırmayı yaparak topluluk önünde bunları ifade edebilmeleri, günlük konuşmalarında vurgu ve tonlamaya dikkat etmeleri, düzenli ve belirli aralıklarla yazma alışkanlığı kazanmaları ve yazılarında dil bilgisi kurallarını uygulamaları amaçlanmaktadır.

Okulumuzda 7. sınıfta okuyan öğrenciler için düşünce yazılarını okuyup verilen mesajları karşılaştırabilmeleri, dinledikleri ve izlediklerinde düşünce ve olay akışını kavrayıp hayal gücünü harekete geçirerek ilgili metinleri tamamlayabilmeleri, içinde bulundukları duygu durumunu nezaket kurallarına uyarak muhataplarına aktarabilmeleri, savundukları bir tezi gerekçe ve kanıtlarıyla ele aldıkları metinler yazabilmeleri ve okudukları metinleri edebi açıdan değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Okulumuzda 8. sınıfta okuyan öğrencilerin ilgileri doğrultusunda kendilerini yakın hissettikleri mesleki alana dair eserleri seçip okumaları, bu eserlerden ne kadar faydalandıklarını değerlendirebilmeleri; dinledikleri ve izlediklerinden yola çıkarak kendi düşüncelerini inşa edebilmeleri, dinledikleri ve izlediklerini beğenme veya beğenmeme sebeplerini gerekçeleriyle sunabilmeleri; günlük hayatlarında akranlarıyla konuşurken empati yapabilmeleri, yaşıtları veya kendinden büyük kişilerle bir düşünceyi nezaket kuralları çerçevesinde tartışabilmeleri; akranlarıyla bir konunun farklı yönlerini araştırarak ortaya özgün bir metin çıkartabilmeleri amaçlanmaktadır.


Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersi, yaşamla birebir etkileşim içinde olan, sormayı ve sorgulamayı gerektiren derslerden birisidir. Bu dersi gören birey toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri bilmeyi, eleştirel düşünmeyi bilir. Eleştirel düşünmenin öğrenilmesi yaşamın her alanında uygulama bulması, doğru kararlar almada izlenilecek yol olması, bireyin kendini fark etmesi ve potansiyelini ortaya çıkarabilmesi açısından önemlidir.

Başakşehir Okulları Sosyal Bilgiler Zümresi olarak, öğrencilerin bu beceriyi kazanmaları için sınıf ortamında düzenlenen etkinliklerle öğrencileri sorgulamaya ve düşünmeye yönlendirerek, öğrenciyi bilgiyi alan değil, bilgiye ulaşan duruma getiriyor, böylece yetişen yeni neslin, ağırlıklı tüketici konumu yerine daha üretken, düşünen bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Bilgiler dersi, sosyal, kültürel, ekonomik değerlere sahip çıkan, bilimsel düşünen, vatandaşlık görevlerini bilen bireyler yetiştirmektir. Bu açıdan Sosyal Bilgiler dersi güncel konularla ve direkt insanla ilişkilendirilmesi açısından somut olarak, hayatımızdan örneklerle işlenilebilecek bir derstir.

Bu bağlamda Başakşehir Okulları Sosyal Bilgiler Zümresi olarak, dersimizin amaçlarını gerçekleştirebilmek, yukarıdaki yeterlilikleri öğrencilerimize kazandırabilmek adına derslerimizde kültürel değerlerimize önem vererek, çeşitli kaynaklardan yararlanarak bilgi kazandırıcı ve benimsetici yöntemler kullanarak işliyoruz. Öğrencilerimizi gereksiz bilgilerden uzak tutuyor, konu içeriğine göre tümevarım-tümdengelim teknikleri, dramatizasyon çeşitleri, kaynak kişiler, eğitici geziler, anlatım, çeşitli videolar gibi yöntemlerle bilgileri öğrencilerimize aktarıyoruz.

Sosyal Bilgiler Zümresi olarak öğrencilerimize karşı yaklaşımımız arkadaşça olduğu gibi öğrencilerimizle olan iletişimimizi de en üst seviyede tutuyoruz. Derslerimizde kullandığımız sempozyum, beyin fırtınası, gözlem yöntemleri de öğrencilere hayatın gerçeklerini öğretmesi ve derste teorik olarak anlatılan konuların daha anlamlı hale gelmesini sağlamaktadır. Başakşehir Okullarında, Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerde merak duygusu oluşturur, soru sordurur. Bizim anlayışımız öğretmeyi düşünmek değil, düşünmeyi öğretmektir.


Fen Bilimleri

Fen Bilimleri doğadaki olguları, kavramları, ilkeleri, doğa kanunlarını ve kuramları anlama, yorumlama, uygulama ve bunlardan günlük hayatta yararlanabilme gayretleridir.

Okulumuzda fen öğretiminin temelini, laboratuvar çalışmaları, gezi-gözlem ve buna ilişkin çeşitli etkinlikler oluşturmaktadır. Teorik fen derslerinde öğrenilen bilgilerin yaparak-yaşayarak öğrenilmesi büyük bir oranda laboratuvarlarda ve doğal ortamlarda olur. Çünkü birçok konu oldukça soyuttur, bu bilgilerin elle tutulur gözle görülür hale getirilmesi gerekir. Fen eğitimiyle öğrencilerimize;

 • Ezberden çok kavrayarak öğrenme;
 • Karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme,
 • Bilimsel yöntem becerilerini uygulama

özellikleri kazandırılmaktadır.

Okulumuzda Fen Bilimleri öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yasayarak öğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yasamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karşılaştığı problemleri çözer.

Fen Bilimleri dersi olarak hedeflerimiz; öğrencilerimize yapıcı, eleştirel düşünce gücü ve bilimsel çalışma basamaklarını kullanma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu alışkanlıkları kazanırken de eğlenmektir.

Laboratuvar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir işleve sahiptir. Laboratuvar ortamında öğrenciler, ilk elden somut yaşantılar geçirirler ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerdebulunurlar. Laboratuvar fen bilimlerindeki karmaşık ve soyut kavramların öğretilmesinde etkili olarak kullanılarak dersi eğlenceli hale getirir.

Laboratuvarın önemini bilen okulumuzda; fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı olmaküzere üç ayrı laboratuvar vardır.


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

(Stem-Robotik Kodlama-Maker)

Bilişim Teknolojileri, modern toplumların vazgeçilmez yapı taşı hâline gelmiştir. Birçok ülke Bilişim Teknolojileri konusundaki gelişmeleri anlamaya çalışırken aynı zamanda bu teknolojilerin temel kavramlarını ve kullanım becerilerini öğretmek için gerekli değişimleri öğretim programları içine yerleştirmeye başlamışlardır. Gelişmiş – gelişmekte olan ülkelerin ilerlemesinde ve yeni olanaklara kavuşmasında itici güç olarak rol oynayan bu anlayışa çağın gerisinde kalmak istemeyen bütün ülkeler yeterince önem vermelidir.

Bunun farkında olan, gelecek nesillerin sahip olması gereken becerilerin neler olması gerektiği konusu ile ilgilenen ve bu bağlamda eğitim veren Başakşehir Okulları’nda Bilişim Teknolojileri Eğitimi, son teknolojiyle donatılmış bilgisayar laboratuarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde alanında uzman Bilişim Öğretmenleri tarafından akıllı tahta uygulamaları ve projeksiyon kullanılarak uygulamalı ve proje bazlı verilmektedir.

Okulumuzda birinci ve ikinci kademe düzeyindeki Bilişim Teknolojileri Eğitimi 1-2. sınıflarda temel seviye, 3- 4. sınıflarda orta seviye ve 5-6. sınıflarda ileri seviye olarak verilmekte olup; Microsoft Office, Grafik Tasarım, Video – Animasyon, 3D Tasarım, Programlama, Scratch, Kod Org, Kod Lab, gibi farklı bilişim alanlarındaki eğitimlerle öğrencilerimize keşfetmeye üretme heyecanını tattırarak zihinsel gelişim süreçlerine destek vermektedir.

Bilişim Teknolojileri eğitimlerimizle öğrencilerimiz teknolojik gelişmelerden, görsel okuryazarlıktan, bilinçli internet kullanıcılığından ve sanal dünyada güvenlik önlemlerinden haberdar olarak Bilişim Teknolojileri yeterliliklerini kazandırmanın yanında, eleştirel düşünme, karar verebilme, çözüm üretebilme, grup içerisinde çalışabilme, analitik düşünme, gelişen ve değişen teknolojiye hâkim olmaları hedeflenmiştir.

Teknoloji üretimi için erken yaş eğitimi ön gören Başakşehir Okulları, gelecek nesillerin daha ileri seviye teknoloji üreten, araştırma-geliştirmeye önem veren bireyler olabilmesi için görsel programlama ve kod yazım temellerini her kademede farklı uygulamalarla vererek; kullanılan her programın arka planında bir yazılım olduğunu, mantığın nasıl işlediğini, hayatımızdaki yerini ve genel teknoloji dilini kavratmaktadır.

Öğrenirken Eğlen,
Eğlenirken Üret,
Üretirken Uygula,
Uygularken Paylaş,
Geleceğine Katkı Sağla!

Sloganıyla özetleyeceğimiz Bilişim Teknolojileri Eğitiminde temel amacımız, sadece teknolojiyi kullanan değil; teknolojiyi üreterek, geleceğe yön veren nesiller yetiştirmektir…

Bu anlamda Bilişim Teknolojileri alanında çok yönlü gelişim için doğru yerdesiniz.


Spor ve Sanat

Görsel Sanatlar

Türk Milli Eğitimi’nin ilkeleri doğrultusunda Okulumuzda Görsel Sanatlar Eğitimi çok önemsenen bir süreçtedir. Sanat eğitiminin öğrencilerimiz üzerinde önemli olduğu inancı ile ‘’Her öğrenciye dokunalım‘’felsefesiyle derslerimizde sanat eğitimini uygulamaktayız. Öğrencilerimize atölye ortamında, istekleri doğrultusunda özgün düşünme, üretme, hayallerini gerçekleştirme fırsatı sağlanmaktadır. Kendine güvenen, katılımcı, üretken ve sorumluluk sahibi olmaları adına üretmeleri hedeflenmektedir. Öğrencinin Sanat alanında yeteneklerinin ortaya çıkması, farklı bakış açısı kazandırılması ve estetik duygularının gelişmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Dönem başında belirlediğimiz akademik takvimimiz doğrultusunda sene içerisinde birçok belirli gün ve haftalara, farklı proje çalışmalarına, gezilere, resim yarışmalarına, öğrencilerimiz için kişisel sergilere farklı teknikleri keşfederek katılımlarımızı sağlamaktayız. Görsel Sanatlar Dersi başlığı altında derslerimizde; ebru, karikatür, iki ve üç boyutlu çalışmalar, kil çalışmaları, farklı teknik ve malzeme bilgisi (akrilik boya, karakalem, kuru-soft pastel çalışmaları, metalik marker çalışmaları, suluboya çalışmaları) yer almaktadır.

Sanatın kazandırdığı özgünlük, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri, kültür birikimi insan için yaşamın her alanında kendini göstereceği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.

Pablo Picasso


Teknoloji ve Tasarım

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin özgün süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla özgünlük ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir birleşimidir. Bu bağlamda Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;

 • Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,
 • Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,
 • Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,
 • Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
 • Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,
 • Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,
 • Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
 • Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
 • Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
 • Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
 • Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

7 ve 8.sınıfların teknoloji ve tasarım derslerinde yapmış oldukları bu etkinliklerde öğrenciler, düşünmeye yönlendirilirler. İki ve üç boyut kavramını kavrar. Etrafımızda var olan, sistemli, tekrarların yapısal farklılıklarını fark edip doğayı, yaşamı tanıyıp değerlendirme şansı yakalar. Özgün tasarım ve yaratıcılık duygularını geliştirme. Var olan ürünleri geliştirme. Yepyeni ürünler tasarlama becerisi kazandırarak geleceğin tasarımcılarını teknoloji tasarım dersiyle yetiştirmeyi hedefliyoruz


Müzik

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedefliyoruz. Okulumuzda öğrencilerimize koro, ritim çalgıları, bireysel çalgılar ve sınıf çalgısı eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırırken, onların müziği günlük yaşamlarına katmalarını, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Her öğretim yılı başında, gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenlerimiz tarafından özel yetenekleriyle dikkati çeken öğrenciler koro, nefesli çalgılar orkestrası, yaylı çalgılar grubu çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu özel çabalarını geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.


Drama

Eğitimde Yaratıcı Drama, bilimsel çalışma disiplini olarak çok yeni bir alan olmasına karşın, çağdaş insanın gereksinimini karşılamada ve yaratıcı bireyi yetiştirmede etkili olabilecek bir alandır. Eğitimde yaratıcı drama sahip olduğu özellikler nedeniyle toplumsal değişimlerin çok hızlı yaşandığı günümüzde, yeni ve özgün düşünceler üretecek bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Yaratıcı drama eğitimi alan bireyler yeni durumlara uyumda ve yeni sorunlara değişik çözümler getirebilmede belirgin özellikler kazanırlar.

Ezberci öğretim sistemi herkesin yakındığı bir olgu, yaratıcılık ise dillerden düşmeyen bir kavram. Bu nedenle, eğitimde yaratıcı kişi nasıl yetişir sorusu pek çoğumuzu ilgilendiriyor. Bu bağlamda, eski öğretim yöntemleri yerine daha çağdaş hangi yöntemler konulabilir diye sorduğumuzda ise aldığımız yanıtlar: aktif öğretim yöntemi, rol oynama, dramatizasyon ve eğitimde yaratıcı drama yöntemidir.

Ezbercilik yerine, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yaratıcı drama, bir yandan tiyatro sanatının tüm araç ve yöntemlerini kullanmasına karşın ezberlenen bir oyun metninin sahnelenmesi de değildir. Dramanın geleneksel eğitim yönteminden ayrıldığı yanlardan biri, her yaştan insana özgürlükler tanıması ve coşku yaşatmasıdır. Yaratıcı drama içtenlik sağlandığında, çocukların o güne kadar ortaya çıkmayan, ayrımına varılmayan yanları ortaya çıkar.

Başakşehir Okulları olarak kendinden, çevresinden ve çağından sorumlu bireylerden oluşmuş, yaratıcı düşünceye sahip, ileri görüşlü bir toplum oluşturma felsefesiyle eğitim vermekteyiz. Başakşehir Okulları eğitim-öğretim sistemiyle demokratik davranışlarda bulunan, konular arasında bağlantı kurabilen, özgür düşünebilen, hoşgörülü, yaratıcı çocuk, ergen ve gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ezbercilik yerine, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yaratıcı drama, bir yandan tiyatro sanatının tüm araç ve yöntemlerini kullanmasına karşın ezberlenen bir oyun metninin sahnelenmesi de değildir. Dramanın geleneksel eğitim yönteminden ayrıldığı yanlardan biri, her yaştan insana özgürlükler tanıması ve coşku yaşatmasıdır. Yaratıcı drama içtenlik sağlandığında, çocukların o güne kadar ortaya çıkmayan, ayrımına varılmayan yanları ortaya çıkar.

Başakşehir Okulları olarak kendinden, çevresinden ve çağından sorumlu bireylerden oluşmuş, yaratıcı düşünceye sahip, ileri görüşlü bir toplum oluşturma felsefesiyle eğitim vermekteyiz. Başakşehir Okulları eğitim-öğretim sistemiyle demokratik davranışlarda bulunan, konular arasında bağlantı kurabilen, özgür düşünebilen, hoşgörülü, yaratıcı çocuk, ergen ve gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Beden Eğitimi ve Spor

Açık alanlara nazaran daha kullanışlı olan kapalı spor salonlarında yapılan sporlar oldukça fazladır. Her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak değişik branşlara uygun düzenlemeler yapılmaktadır.

Herhangi bir doğal şarttan etkilenmeyen, geniş izleyici ve taraftar kapasitesi ile kişilere uygun kullanım alanları oluştururlar.

Okulumuzun Spor Salonu 30 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindedir.6 Adet basketbol potası bulunmaktadır, bunlardan 2 tanesi 1.Kademe öğrencilerine uygun olarak düzenlenmiştir.27 Adet jimnastik minderi salonumuzun içerisinde yer almaktadır, salonumuzun duvarları herhangi bir tehlikeye mahal vermemek adına kalın minderlerle çevrelenmiştir.

Gerçekleştirilen spor aktiviteleri ise;

 • Basketbol karşılaşmaları,
 • Voleybol,
 • Futbol,
 • Futsal,
 • Hentbol,
 • Kurslar,
 • Jimnastik,
 • Masa tenisi,
 • Tenis,
 • Dart,
 • Kağıt Uçak Şenliği,
 • Oryantiring,
 • Badminton,
 • Geleneksel çocuk oyunları,
 • Kademeler arası parkur yarışları vb.dir.

Liseye Hazırlık Çalışmaları

Başakşehir Okulları’nda , 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık süreci de takip edilir. 8. sınıflarda LGS hakkındaki gelişim ve değişimlerin, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere ve velilere aktarılması, öğrenci ve velilerin bu süreç ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına önemlidir. Bu doğrultuda; 8. Sınıf öğrencilerimize 6 gün üzerinden eğitim verilerek, günlük ders programımız içinde kazanımların tekrarı ve kazanım eksiklerinin giderilmesi adına etüt sistemi uygulanmaktadır.

5 ve 6. sınıfta öğrencilerin lisede temel olacak bilgileri kazanmaları sağlanırken, Lise Geçiş Sınavında başarılı olmaları için de gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 7. sınıftan itibaren, öğrencilerin deneme sınavlarındaki başarıları analiz edilmekte, grup halinde ya da bireysel olarak eksiklerini giderici çalışmalar yapılmaktadır. 8. sınıfta ise, bu çalışmalar daha da yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin deneme sınavı sonuçları incelenmekte, bu değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için, ihtiyaçları doğrultusunda destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.

Kendini Tanıma ve Keşfetme Çalışmaları: Okulumuzun temel anlayışını oluşturan ‘bireyin kendini keşfetmesi ve tanıması’ sınav sürecinde de önem arz etmektedir. Bireyin kişisel,sosyal,fiziksel ve akademik olarak iyi tanıması gerekmektedir. Bu doğrultuda sene boyunca Okul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerimiz tarafından çeşitli gözlem,test ve teknikler uygulanarak öğrenci,öğretmen ve veliye geri dönüt verileme, ölçek sonuçları eşgüdümlü olarak analiz edilmektedir.

Sınav Süreci Analiz Çalışmaları: Deneme ve konu tarama sınav sonuçlarını tüm öğretmenlerimiz analiz ederek çalışmalarımızı daha etkili ve verimli hale getirmek amacı ile öğrencilerin gelişimlerine uygun olarak soru ve konu takip çizelgeleri, eksik ve geliştirilebilir konuları var ise etüt ve tekrar programları, soru çözüm saatleri düzenlenerek veliler bu doğrultuda bilgilendirilmektedir.

Her Dönem Kamp Çalışmaları: Okulumuz düzenli yapılan çalışmalarına ek olarak iki dönemde de Lise Geçiş Sınavı’na hazırlık kampları ile öğrencilerimizin konu eksikliklerinin tamamlanması, planlanması, günlük çözdükleri soruların takibi , deneme analizleri , veli bilgilendirmeleri ve sinema-kahvaltı-gezi gibi motivasyon arttırıcı etkinlikler yapılmaktadır.

Sınava Yönelik Öğrenci Bilgilendirmeleri: Okul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerimiz tarafından verimli ders çalışma yöntemler,test çözme teknikleri, zamanı etkili ve verimli kullanma,sınav, sınav sistemi, kaygı yönetimi,sınav teknik ve taktikleri v.b konularda düzenli aralıklarla bilgilendirici seminerler ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. Sınav kaygısını normal seviyeye indirmek amacı ile sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası yaşanılabilecek durumlar ile ilgili çalışmalar yürütülerek öğrencilerin sınav kaygısı ile baş etme becerilerinde onlara destek olmaktayız.

Dikkat,Hafıza ve Mantık Geliştirme Çalışmaları: Lise Geçiş Sınavı ile öğrencilerimizin muhakeme,dikkat ve mantıksal becerilerinin güçlü olması daha da önem kazanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin dikkat ve hafızalarını geliştirici etkinlik ve oyunlar yapılmakta, Okul Psikolojik Ve Rehberlik Birimimiz tarafından uygulanan dikkat testleri ile öğrencilerimizin bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik planlı çalışmalar yürütülmektedir.

Mesleki rehberlik ve Kariyer Planlama Çalışmaları: Hedeflerimiz yaptığımız şeylerin daha anlamlı olmasını sağlar. Bu doğrultuda liseler ve meslekler hakkında yapılan bilgilendirmeler, atölye ve grup çalışmaları, lise tanıtım gezileri, kariyer günleri etkinlikleri, mezun buluşmaları, v.b çalışmalar ile öğrencilerimizin ilgi,yetene ve becerilerine uygun kariyer planlaması yapmalarına destek oluyoruz.

LGS Başvuru ve Tercih Dönemi Danışmanlığı Çalışmaları : MEB tarafından yayınlanan LGS başvuru kılavuzu öğrenci ve veliler ile paylaşılır ve bilgilendirme seminerleri yapılır. Okul PDR Birimi uzmanlarımız tercih dönemlerinde öğrencilerimizin akademik başarısı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okulumuzda bulunarak veli ve öğrencilerimize bu süreçte destek vermektedir.

Okul-Veli-Öğrenci İşbirliği: Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerimiz ile nisan ayı itibari ile LGS hazırlık çalışmaları yürütülerek velilerimize bilgilendirme seminerleri yapılır. Sınav Sürecinde Aile Tutumu ,Sınav Kaygısını Yönetmede Veli Desteği vb. konulu seminerler ile veli ve öğrenci desteklenmektedir.


Kulüpler

Başakşehir Okullarında kulüplerimiz; öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde yaş düzeylerine göre, yeteneklerini, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kulüp çalışmaları, eğitim öğretim yılı başında planlanır ve yıllık çalışma takvimine uygun olarak devam eder.

Kulüplerde, öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmesi ve geliştirmesine fırsat sağlamanın yanında takım çalışması, eleştirel düşünce, uluslararası bakış açısı, yaratıcılık ve toplum hizmetleri bilinci desteklenir. Öğrencilerimiz, kulüp bünyesinde kendi projelerini üretmeleri, sunmaları ve yürütmeleri konusunda yüreklendirilir. . Her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi için okullarımızda sanattan spora, yabancı dillerden fen ve sosyal bilimlere, hobi ve yaratıcılıktan doğal yaşama pek çok farklı kategoride öğrenci kulübü bulunmaktadır

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılacak Kulüpler Listesi

 • Sanatsal Yetenek
 • Halk Oyunları
 • Gitar
 • Tiyatro
 • Keman
 • Piyano
 • Modern Dans
 • Satranç
 • Bale
 • Sanat ve Tasarım
 • Ebru
 • Seramik
 • Fotoğrafçılık
 • Makers
 • Matematik Projeleri ve Akıl Oyunları
 • Türkçe Tiyatro
 • Yabancı Diller Tiyatro
 • Spor Kulüpleri (voleybol, basketbol, futbol, oryantiring)
 • Bilim ve Proje